Over jouw privacy

PRIVACY VERKLARING

Hieronder volgt de privacyverklaring van Communi-care.(Hierna “Communi-care” of “wij”). De eigenaar van
Communi-care, F. Tjeerdsma, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u klachten of vragen hebt kunt u contact opnemen via het contactformulier.

In deze verklaring wordt uitgelegd wat het algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Er volgt een beschrijving van welke persoonsgegevens verwerkt worden, hoe Communi-care uw privacy waarborgt en welke rechten u hebt.

Algemeen:
Communi-care respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, van haar (potentiële) cliënten en relaties.
Wij gebruiken cookies alleen om deze website en het contactformulier op correcte wijze te laten werken en Google Analytics om het bezoek van de site geanonimiseerd te verwerken..
Communi-care stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Communi-care deelt uw gegevens alleen met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting. Met andere partijen (bijvoorbeeld uw werkgever of subsidiegever voor coaching) wordt dit alleen gedaan met uw uitdrukkelijke toestemming en/of op uw eigen verzoek. En uiteraard worden uw persoonsgegevens ook nooit met andere derden gedeeld of verkocht.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
Communi-care verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt of wilt gaan maken van onze diensten. Bijvoorbeeld als u uw gegevens invult of achterlaat bij een openbare bijeenkomst of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, het contactformulier op de website of per telefoon. Verder als wij overeenkomen dat u gebruik maakt van coaching, training of andere aangeboden werkzaamheden van Communi-care. De contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, enz.) die we van u verzamelen levert u als regel zelf aan.

Communi-care verwerkt uw contactgegevens voor algemene communicatie en het uitvoeren van een tussen u en Communi-care gesloten contract.
Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) worden verder gebruikt om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het maken of wijzigen van afspraken en het geven van informatie over onze dienstverlening.
Als u cliënt of leverancier bent van Communi-care dan verwerken wij uw contactgegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor het factureren en betaling van verrichtte werkzaamheden.

Om deze werkzaamheden op professionele wijze uit te voeren worden soms aantekeningen gemaakt die privé-informatie bevatten. Ook kan aan cliënten voor coaching worden gevraagd reflectieverslagen in te leveren en testen in te vullen. Er wordt geen gebruik gemaakt van persoonlijk foto- of filmmateriaal, tenzij u dit zelf aanlevert en dit nodig is om het contract uit te voeren.
Aantekeningen en testen gemaakt op papier worden bewaard in een afgesloten kast. Digitaal vastgelegde gegevens worden beveiligd door encryptie en een wachtwoord. Sleutel van de kast en wachtwoorden van computer en bestanden zijn in bezit van en vallen onder de geheimhoudingsplicht van de coach/trainer van Communi-care.
De website van Communi-care is voorzien van een HyperText Transfer Protocol Secur (HTTPS). Dat is een protocol voor het afhandelen van aanvragen tussen een cliënt (browser) en server (webserver). Voor het gebruik van HTTPS is een SSL Certificaat geïnstalleerd. Dit is het veiligste protocol op het internet. Informatie, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website verzonden, wordt versleuteld zodat gegevens hierop ingetypt niet door onbevoegden gelezen kan worden.

Kortom: Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. En uw gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht, zoals hierboven omschreven.

Bewaartermijn: Privé-persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal een jaar na beëindiging van het coachings- of trainingstraject (tenzij anders overeengekomen). Daarna worden ze vernietigd. Overige gegevens (bijv. de adresgegevens) worden bewaard zolang de wetgeving dit voorschrijft. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de facturen.

Welke rechten hebt u met betrekking uw persoonsgegevens?
Voor zover de wettelijke regels dit toestaan, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier of rechtstreeks vanuit uw emailprogramma naar info@communi-care.nl.

Communi-care behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Laatste update: 22 november 2018